วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองควนลัง
"ควนลัง เมืองสวยงาม สงบ สุข"
ยึดหลักของความและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยยึดหลักของความ "ซื่อสัตย์ มุ่งงานสานต่อ ความเจริญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ"
นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร
นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองควนลัง
  • นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร
   นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง
  • นายจินตน์ จันทคาร
   รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง
  • นายวุฒิชาติ เก็มเบ็ญหมาด
   รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง
  • ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี
   รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง
  • นายเกษม ชูโชติ
   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  • นายทวีภาพ ช่วยแก้ว
   เลขานุการนายกเทศมนตรี
  • นางสาวสุคนธ์ เถาทอง
   เลขานุการนายกเทศมนตรี
  • 1 ผดุง Potterry
  • 2 ศาลาทวดลัง
  • 3 วัดควนลัง
  • 4 สละอินโด
  • มะนาวในท่อซีเมนต์ 9
  • พรุจูด 8
  • วัดเกาะวัด 7
  • วัดม่วงค่อม 6
  • สวนส้มโอควนลัง 5
  1
  ผดุง Potterry
  ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :
  ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :
  ที่ตั้ง :
  ดูทั้งหมด
  สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองควนลัง
  ควนลังวันนี้
  ปฏิทินกิจกรรม